Serwis używa cookies

Zgłaszanie wypoczynku

Począwszy od 1 marca 2010 roku zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.

Rozporządzenie wprowadza dwa formularze zgłoszenia będące załącznikiem 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych które odbywają się w kraju, trwają powyżej 5 dni lub są organizowane dla więcej niż 25 uczestników. Formularz znajdujący się w załączniku 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku, czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny) lub dla wypoczynku odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników). Formularz właściwy dla tzw. małej formy wypoczynku służy również zgłoszeniu wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania.

W celu wypełnienia formularza proszę zapoznać się z jego treścią dostępną w zakładce rozporządzenie. Umożliwi to zebranie wszystkich, niezbędnych informacji przed jego wypełnianiem. Formularza nie można edytować po jego przesłaniu do kuratorium. Przed wypełnieniem formularza proszę przygotować wymagane załączniki w wersji elektronicznej tj. w pliku w formacie JPG lub PDF. Wszelkich zmian w formularzu (polegających np. na zmianie miejsca wypoczynku, danych kierowników, i in.) przesłanym do kuratorium elektronicznie i listownie będzie można dokonać jedynie zgłaszając te poprawki w formie pisemnej do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora. Zasygnalizowane zmiany w formularzu będą nanoszone na wydruku przez kuratorium oświaty przyjmujące zgłoszenie.

Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na informacje i porady pojawiające się w sytuacji, gdy wybierzemy pole oznaczone znakiem zapytania ([?]). Informacje te mają za zadanie ułatwić poprawne wypełnianie formularza.

W trakcie rejestracji istnieje możliwość edycji wprowadzonych danych, które zapisują się automatycznie, aż do momentu ostatecznego ich przesłania. Wypełniony formularz zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF. Należy go wydrukować, dodać załączniki w wersji papierowej i dostarczyć do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę organizatora w terminie wskazanym w rozporządzeniu.

 

Rejestracja krok po kroku - Instrukcja

System rejestracji zgłoszeń wypoczynku