Serwis używa cookies

Pytania i odpowiedzi


 
Odpowiedzi na pytania

1. W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek?

W celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wypoczynku, wniosek musi zostać zarejestrowany w elektronicznej bazie i przesłany przez organizatora do właściwego ze względu na miejsce siedziby organizatora w formie wydruku (decyduje data stempla pocztowego) najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

2. Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: lato w mieście, półkolonie? NOWE ZASADY!!!!!!!!

TAK. Organizatorzy wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście albo półkolonie, powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

3. Czy zgłoszeniu jako wypoczynek podlega wakacyjny wyjazd trwający jeden dzień ?

TAK. Organizatorzy wakacyjnego wyjazdu 1-dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym "wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy". Wypoczynek ten będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

4. W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku?

Nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taka opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego.

W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (Rozdział VII § 38 i § 39).

5. W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?

Informacja na ten temat, z dokładnym terminem wycieczki, trasa przejazdu i planowanym miejscem pobytu uczestników (miejscowość, kraj) powinna zostać podana w polu dotyczącym programu wypoczynku. Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyjazdu zagranicznego jako odrębnego wypoczynku.

6. Czy w związku ze zmianami w Rozporządzeniu…, wydane dotychczas zaświadczenia o ukończeniu kursów wychowawców i kierowników zachowują ważność?

TAK. Zaświadczenia o ukończeniu kursów kierowników i wychowawców, w oparciu o obowiązujące dotychczasowo programy kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zachowują swoja ważność. Wytyczne dotyczące ww. szkoleń przewidywały identyczną liczbę odpowiednio 10 i 36 godzin szkoleniowych, jak i realizacje takiego samego programu szkoleniowego, co stanowiące załączniki nr 4 i 5 do znowelizowanego rozporządzenia programy: kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.

7. Czy nauczyciel akademicki może być wychowawca wypoczynku bez zaświadczenia o ukończeniu kursu?

NIE. W §12, ust.1. rozporządzenia wymienione są grupy osób, które mogą pełnić funkcję wychowawcy wypoczynku, przy czym za "nauczyciela" uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej. Tylko w przypadku jeżeli nauczyciel akademicki posiada ww. kwalifikacje, może zostać zatrudniony jako wychowawca wypoczynku.

8. Jakie kwalifikacje są niezbędne do kierowania wypoczynkiem?

W myśl przepisów rozporządzenia, (§11, ust. 1 i 2) podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać kierownik wypoczynku jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia. Ponadto, osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem, są wyłącznie:

- nauczyciele,
- instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,
- inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia,

2. Spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 Rozporządzenia…, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,

3. Posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Za prace opiekuńczo-wychowawcza lub dydaktyczno-wychowawcza uznaje się prace z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

9. Jakie uprawnienia musi posiadać emerytowany dyrektor chcący zostać kierownikiem wypoczynku?

Konieczne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku. Obowiązek posiadania takiego zaświadczenia nie dotyczy wyłącznie osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach. (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).

10. Przez jaki okres czasu organizatorzy powinni przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców i kierownika wypoczynku?

Zaleca się, by organizatorzy wypoczynku przechowywali kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje kadry zatrudnianej do opieki nad uczestnikami i kierowania wypoczynkiem przez okres 3 lat.

11. W związku z likwidacja karty kwalifikacyjnej, jakie formalności powinien spełnić właściciel obiektu, w którym organizowany będzie wypoczynek?

W związku z likwidacją karty kwalifikacyjnej, właściciel obiektu powinien być przygotowany do przesłania organizatorowi dwóch dokumentów:

1. ostatni protokół kontroli straży pożarnej (należy przygotować skan tego dokumentu w formacie pdf lub jpg; nie większy niż 2MB);

2. plan/szkic obiektu (należy przygotować skan tego dokumentu w formacie pdf lub jpg; nie większy niż 2MB).

Jeżeli organizator będzie chciał zorganizować wypoczynek w obiekcie to te dwa dokumenty będą wymagane jako załączniki do wniosku. Ponadto organizator może poprosić o inne informacje na temat obiektu (np. liczba umywalek czy ustępów; dane dotyczące umowy o wywóz śmieci itp.). Proponujemy by tego rodzaju dane przygotować na bazie tego co jest w rozporządzeniu w załączniku nr 1 i przesłać do organizatora, na jego prośbę.

Formularz, jaki organizator wyśle do właściwego kuratorium, automatycznie trafi do odpowiednich powiatowych służb (sanepid, straż pożarna) i wówczas służby będą miały informacje, ze wypoczynek odbywa się w konkretnych terminach, w konkretnym ośrodku i na podstawie tych informacji podejmą decyzje o ewentualnej kontroli.

12.Czy kierownik wypoczynku może być jednocześnie wychowawca grupy uczestników wypoczynku?

NIE. Zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia, każda z tych osób ma wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizacje swoich zadań. Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy uniemożliwia spełnianie przez kierownika podstawowych funkcji związanych np. z delegowaniem zadań wychowawcom oraz sprawowaniem kontroli nad realizacja tych zadań.

13. Czy polscy organizatorzy wypoczynku winni zgłaszać wypoczynek, w którym bierze udział młodzież z zagranicy pod opieka zagranicznych opiekunów?

TAK. Po pierwsze, organizator winien wyznaczyć polskiego kierownika wypoczynku, który posiada wszystkie kwalifikacje określone w rozporządzeniu. W przypadku kadry opiekunów z zagranicy, w formularzu zgłoszenia należy podać jej kwalifikacje (bez względu na to czy odpowiadają one minimalnym wymogom, jakie muszą spełniać wychowawcy, określone w rozporządzeniu), a kierownik winien przechowywać dokumenty dotyczące tej kadry podczas wypoczynku i udostępnić wizytatorom w przypadku kontroli. Zaleca się organizatorom/kierownikowi, by posiadali również informacje o uczestnikach wypoczynku z zagranicy w postaci zbliżonej do kart kwalifikacyjnych (w tym np. informacje o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie uczestników za granica i in.). Poza tym należy pamiętać, że organizator musi spełnić inne wymogi dotyczące zgłaszania wypoczynku, takie jak np. przesłanie odpowiednich załączników dotyczących miejsca wypoczynku.

Należy dopilnować, by grupa młodzieży zagranicznej biorąca udział w wypoczynku w Polsce zgłosiła ten wypoczynek w swoim kraju na zasadach tam obowiązujących.

14. Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych tez podlega zgłoszeniu?

TAK. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, ze czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

15. Jakie upoważnienie powinien posiadać pracownik kuratorium oświaty aby dokonać kontroli wypoczynku?

Kurator oświaty wyznacza wizytatorów, którzy w okresie trwania ferii zimowych i letnich maja prawo do kontroli przestrzegania warunków pobytu i stanu bezpieczeństwa uczestników wszystkich form wypoczynku dzieci i młodzieży. Dokumentami, który uprawniają do podejmowania tych działań są: ważna legitymacja służbowa pracownika kuratorium oświaty albo pisemne upoważnienie wystawione przez kuratora oświaty.

16. Jak wolontariusz ma występować po bezpłatne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży będący wolontariuszem, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.), powinien:

a) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej - przywołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania informacji z KRK bez pobrania opłaty;

b) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) - zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

 
Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży prosimy o kontakt z właściwym kuratorium oświaty.

Lista kuratoriów oświaty

Prosimy o kierowanie pytań związanych z działaniem systemu rejestracji na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.