Serwis używa cookies

Pytania i odpowiedzi


 
Odpowiedzi na pytania

1. W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek?

W celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wypoczynku, wniosek musi zostać zarejestrowany w elektronicznej bazie i przesłany przez organizatora do właściwego ze względu na miejsce siedziby organizatora w formie wydruku (decyduje data stempla pocztowego) najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

2. Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: lato w mieście, półkolonie? NOWE ZASADY!!!!!!!!

TAK. Organizatorzy wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście albo półkolonie, powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

3. Czy zgłoszeniu jako wypoczynek podlega wakacyjny wyjazd trwający jeden dzień ?

TAK. Organizatorzy wakacyjnego wyjazdu 1-dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym "wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy". Wypoczynek ten będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

4. W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku?

Nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taka opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego.

W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (Rozdział VII § 38 i § 39).

5. W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?

Informacja na ten temat, z dokładnym terminem wycieczki, trasa przejazdu i planowanym miejscem pobytu uczestników (miejscowość, kraj) powinna zostać podana w polu dotyczącym programu wypoczynku. Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyjazdu zagranicznego jako odrębnego wypoczynku.

6. Czy w związku ze zmianami w Rozporządzeniu…, wydane dotychczas zaświadczenia o ukończeniu kursów wychowawców i kierowników zachowują ważność?

TAK. Zaświadczenia o ukończeniu kursów kierowników i wychowawców, w oparciu o obowiązujące dotychczasowo programy kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zachowują swoja ważność. Wytyczne dotyczące ww. szkoleń przewidywały identyczną liczbę odpowiednio 10 i 36 godzin szkoleniowych, jak i realizacje takiego samego programu szkoleniowego, co stanowiące załączniki nr 4 i 5 do znowelizowanego rozporządzenia programy: kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku oraz kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.

7. Czy nauczyciel akademicki może być wychowawca wypoczynku bez zaświadczenia o ukończeniu kursu?

NIE. W §12, ust.1. rozporządzenia wymienione są grupy osób, które mogą pełnić funkcję wychowawcy wypoczynku, przy czym za "nauczyciela" uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej. Tylko w przypadku jeżeli nauczyciel akademicki posiada ww. kwalifikacje, może zostać zatrudniony jako wychowawca wypoczynku.

8. Jakie kwalifikacje są niezbędne do kierowania wypoczynkiem?

W myśl przepisów rozporządzenia, (§11, ust. 1 i 2) podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać kierownik wypoczynku jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia. Ponadto, osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem, są wyłącznie:

- nauczyciele,
- instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,
- inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia,

2. Spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 Rozporządzenia…, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,

3. Posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Za prace opiekuńczo-wychowawcza lub dydaktyczno-wychowawcza uznaje się prace z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

9. Jakie uprawnienia musi posiadać emerytowany dyrektor chcący zostać kierownikiem wypoczynku?

Konieczne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku. Obowiązek posiadania takiego zaświadczenia nie dotyczy wyłącznie osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach. (§ 11 ust. 3 rozporządzenia).

10. Przez jaki okres czasu organizatorzy powinni przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców i kierownika wypoczynku?

Zaleca się, by organizatorzy wypoczynku przechowywali kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje kadry zatrudnianej do opieki nad uczestnikami i kierowania wypoczynkiem przez okres 3 lat.

11. W związku z likwidacja karty kwalifikacyjnej, jakie formalności powinien spełnić właściciel obiektu, w którym organizowany będzie wypoczynek?

W związku z likwidacją karty kwalifikacyjnej, właściciel obiektu powinien być przygotowany do przesłania organizatorowi dwóch dokumentów:

1. ostatni protokół kontroli straży pożarnej (należy przygotować skan tego dokumentu w formacie pdf lub jpg; nie większy niż 2MB);

2. plan/szkic obiektu (należy przygotować skan tego dokumentu w formacie pdf lub jpg; nie większy niż 2MB).

Jeżeli organizator będzie chciał zorganizować wypoczynek w obiekcie to te dwa dokumenty będą wymagane jako załączniki do wniosku. Ponadto organizator może poprosić o inne informacje na temat obiektu (np. liczba umywalek czy ustępów; dane dotyczące umowy o wywóz śmieci itp.). Proponujemy by tego rodzaju dane przygotować na bazie tego co jest w rozporządzeniu w załączniku nr 1 i przesłać do organizatora, na jego prośbę.

Formularz, jaki organizator wyśle do właściwego kuratorium, automatycznie trafi do odpowiednich powiatowych służb (sanepid, straż pożarna) i wówczas służby będą miały informacje, ze wypoczynek odbywa się w konkretnych terminach, w konkretnym ośrodku i na podstawie tych informacji podejmą decyzje o ewentualnej kontroli.

12.Czy kierownik wypoczynku może być jednocześnie wychowawca grupy uczestników wypoczynku?

NIE. Zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia, każda z tych osób ma wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizacje swoich zadań. Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy uniemożliwia spełnianie przez kierownika podstawowych funkcji związanych np. z delegowaniem zadań wychowawcom oraz sprawowaniem kontroli nad realizacja tych zadań.

13. Czy polscy organizatorzy wypoczynku winni zgłaszać wypoczynek, w którym bierze udział młodzież z zagranicy pod opieka zagranicznych opiekunów?

TAK. Po pierwsze, organizator winien wyznaczyć polskiego kierownika wypoczynku, który posiada wszystkie kwalifikacje określone w rozporządzeniu. W przypadku kadry opiekunów z zagranicy, w formularzu zgłoszenia należy podać jej kwalifikacje (bez względu na to czy odpowiadają one minimalnym wymogom, jakie muszą spełniać wychowawcy, określone w rozporządzeniu), a kierownik winien przechowywać dokumenty dotyczące tej kadry podczas wypoczynku i udostępnić wizytatorom w przypadku kontroli. Zaleca się organizatorom/kierownikowi, by posiadali również informacje o uczestnikach wypoczynku z zagranicy w postaci zbliżonej do kart kwalifikacyjnych (w tym np. informacje o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie uczestników za granica i in.). Poza tym należy pamiętać, że organizator musi spełnić inne wymogi dotyczące zgłaszania wypoczynku, takie jak np. przesłanie odpowiednich załączników dotyczących miejsca wypoczynku.

Należy dopilnować, by grupa młodzieży zagranicznej biorąca udział w wypoczynku w Polsce zgłosiła ten wypoczynek w swoim kraju na zasadach tam obowiązujących.

14. Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych tez podlega zgłoszeniu?

TAK. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, ze czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

15. Jakie upoważnienie powinien posiadać pracownik kuratorium oświaty aby dokonać kontroli wypoczynku?

Kurator oświaty wyznacza wizytatorów, którzy w okresie trwania ferii zimowych i letnich maja prawo do kontroli przestrzegania warunków pobytu i stanu bezpieczeństwa uczestników wszystkich form wypoczynku dzieci i młodzieży. Dokumentami, który uprawniają do podejmowania tych działań są: ważna legitymacja służbowa pracownika kuratorium oświaty albo pisemne upoważnienie wystawione przez kuratora oświaty.

 
Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży prosimy o kontakt z właściwym kuratorium oświaty.

Lista kuratoriów oświaty

Prosimy o kierowanie pytań związanych z działaniem systemu rejestracji na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.