Pismo do Dyrektorów szkół i placówek

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

 

Warszawa,  07 października 2022 r.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrole w zakresie wypełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym1.
Głównym obszarem nieprawidłowości był fakt, że mimo prewencyjnego charakteru tych działań oraz ustawowego obowiązku, podmioty kontrolowane (szkoły, placówki i organizacje pozarządowe) nie  posiadały kont w systemie teleinformatycznym Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie dokonywały zapytań w trybie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
W związku z powyższym przypominam Państwu, że na podstawie obowiązujących od 1 października 2017 r. ww. przepisów2, pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności,o której mowa wyżej jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Dostęp do tej informacji jest nieodpłatny.
Obowiązek ten jest konieczny w przypadku zatrudniania lub powierzania jakiejkolwiek działalności, nawet jeśli tylko potencjalnie związana ona być może z edukacją i opieką nad dziećmi. Pracodawca obowiązany jest przed zatrudnieniem osoby uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym. Dotyczy to także podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury.
Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
Ogólne informacje o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, Rejestr oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/
Mając na uwadze ochronę praw dziecka, zadaniem o najwyższym priorytecie jest zabezpieczenie zdrowia i życia dzieci i młodzieży przed zagrożeniem związanym z przestępczością na tle seksualnym.

 

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisano cyfrowo/

 

1 Dz. U. 2020 r. poz. 152 i z 2022 r. poz. 1700.
2 art. 4 ust. 3, art. 12 pkt 6, art. 15, art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.