Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych:
Minister Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Ministerstwo Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25, 00 - 918 Warszawa; e-mail: inspektor@men.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych:
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bazy wypoczynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[ RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).] (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 92h ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481). 

Odbiorcy danych osobowych:
W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji i Nauki

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 92h ust. 3 ww. ustawy przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.
Zgłoszenia wypoczynku usuwa się z bazy wypoczynku:
1) po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii zimowych - w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych w danym roku szkolnym;
2) po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii letnich - w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich w danym roku szkolnym.

Prawa osób których dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

Inne informacje:
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane również profilowanie. Podanie danych osobowych jest natomiast niezbędne do realizacji ww. zadania.


1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).