Pismo do Kuratorów Oświaty

 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

Warszawa, 07 października 2022 r.

 


Szanowni Państwo Kuratorzy,
Minister Edukacji i Nauki przywiązuje szczególne znaczenie do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń1.
Jednocześnie to od dorosłych zależy w jaki sposób zapewnią efektywną ochronę przed ryzykiem bezpośredniego kontaktu ze sprawcami przestępstw.
Skutecznym mechanizmem eliminowania zagrożeń na terenie przedszkola, szkoły, placówki, ale także innych miejsc, w których czas spędzają dzieci i młodzież jest obowiązkowe korzystanie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym.
Uprzejmie informuję Państwa Kuratorów, że przesłałam pismo mz przypomnieniem o obowiązku wynikającym z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym2, do wszystkich przedszkoli, szkół i placówek wpisanych do Systemu Informacji Oświatowej. Obowiązek ten jest konieczny w przypadku zatrudniania osób lub powierzania im jakiekolwiek działalności, związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, ale także jeżeli osoba będzie miała kontakt z dzieckiem, który potencjalnie umożliwi jej popełnienie przestępstwa.
Zatem również organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawsze dodatkowo ma obowiązek sprawdzenia w Rejestrze, czy zatrudnione osoby w nim nie figurują (np. zatrudniane w charakterze opiekuna, wolontariusza, pilota, przewodnika wycieczki, wychowawcy na obozie, kierownika na półkoloniach).
Zwracam się do Państwa Kuratorów z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o ustawowym obowiązku korzystania z Rejestru, na stronie internetowej kuratorium oświaty, w tym także np. w miejscu przeznaczonym dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Mając na uwadze ochronę praw dziecka, zabezpieczenie jego zdrowia i życia przed zagrożeniem związanym z przestępczością na tle seksualnym, jest zadaniem o najwyższym priorytecie.

 

 

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisano cyfrowo/

 

1 Art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

2 Dz. U. 2020 r. poz. 152 i z 2022 r. poz. 1700.